" คุณธรรมนำหน้า    พัฒนาความรู้
ควบคู่การกีฬา        สติปัญญาตามมาตรฐาน "

 
           
 
โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม     เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล
จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม    เป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ชุ่มน้ำสามร้อยยอด
และนักเรียนของโรงเรียนทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม มีเนื้อที่ทั้งหมด 15 ไร่ 3 งาน 58.4 ตารางวา ซึ่งได้จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมได้ร่มรื่น ล้วนแต่เอื้ออำนวยต่อการจัดกระบวนการการเรียนรู้

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม มีสีประจำโรงเรียน คือ สีม่วง - ขาว
SEARCH หาจาก WEB :

บอก WEB นี้ให้เพื่อน :